การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ในการดูดสารตะกั่วในน้ำ โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรณา หิรัญถาวร, ณัฐชานันท์ วิเชียรแสน, กฤตกมล แดนเขตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช, ศิริสวัสดิ์ ราชมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาการดูดสารตะกั่วของถ่านกัมมันต์แต่ละชนิดที่ทำต่างชนิดกัน โดยถ่านกัมมันต์ จะใช้วัสดุตามธรรมชาติอย่างเช่น กะลามะพร้าว เปลือเงาะ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกสัปปะรด ไม้ไผ่ นำมาทำเป็นถ่านกัมมันต์จากนั้นนำมาทดสอบวัดประสิทธิภาพผลว่าชนิดไหนสามารถดูดสารกัมมันต์ในเเหล่งน้ำได้มากสุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป