โปรโตไทต์ระบบควบคุมและแจ้งเตือนกระบวนการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ผักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวดี ดวงสิน, อุบลวรรณ มะยม, ศรัญญา​ นันทะ​สิงห์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกฤตา บุตรอ่อน, ธนกฤต บุตรอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักชี (Coriandrum sativum) เป็นผักที่เป็นที่มีต้องการของตลาดและราคาสูง ผักชีเป็นผักที่มีประโยชน์มาก ใช้ได้ทั้งต้นและใบที่ใช้นำไปประกอบอาหาร ส่วนรากผักชีมีนำมาตำเพื่อเป็นเครื่องแกงเนื่องจากมีกลิ่นหอมทำให้เพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยขึ้น ผักชีเป็นพืชผักที่สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะที่สุดคือฤดูหนาว เพราะจะทำให้ผักชีโตเร็ว ผักชีเป็นผักที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาใช้ประกอบอาหารต่าง ๆ เพื่อทำให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารของประเทศแถบ Latin America, the Middle East, ประเทศจีน และประเทศไทย นอกจากนี้ผักชียังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมาย คนไทยรู้จักนำผักชีทุกส่วนมาใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหาร และเป็นยารักษาโรค หรือเป็นน้ำกระสายยา นอกจากนี้ผักชีและน้ำมันหอมระเหยจากลูกผักชีมีการนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นยา สารแต่งกลิ่นยาสูบ เครื่องสำอางและสบู่

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเพาะปลูกผักชีมาก มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 13,308 ไร่ ใน พื้นที่ปลูก 41 จังหวัด สำหรับปีเพาะปลูก 2561 ซึ่งมีอัตราการส่งออกและความต้องการที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ได้ราคาดี ทั้งนี้ประเทศไทยเองนิยมรับประทานผักชีทุกครัวเรือน ทำให้การเพราะปลุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คนไทยนิยมปลูกผักชีด้วยวิธีการหว่าน แต่เนื่องจากเมล็ดผักชีมีอัตราการงอกต่ำมาก อาจเนื่องจากคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ หรือคุณภาพของดิน และสภาพอากาศที่ไมเหมาะสม เนื่องจากผักชีจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว และปลูกยากที่สุดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากโรคที่เป็นง่ายและพบเจอกันบ่อย ๆ ที่มากับฝนก็คือโรคใบเน่าใบเหลืองและแมลงศัตรูของผักชี คือ เพลี้ย โดยปกติคนไทยจะนำเข้าเมล็ดพันธ์ผักชีมาจากต่างประเทศ และไทยมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ 3000 ตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณมาก ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะพยายามผลิตเมล็ดพันธ์เอง แต่ก็ยังไม่มีคุณภาพมากพอ จึงทำให้เกษตรกรสูญเสียต้นทุนสำหรับการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักชีจำนวนมาก แต่ได้ผลผลิตแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มา

จากข้อมูลอัตรการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ต่ำมาก บวกกับความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต ผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะกระตุ้นการงอกของเมล็ดผักชีเพื่อเพิ่มอัตรการการงอกของเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตสำหรับเกษตรกรจากการเพิ่มอัตราการงอกที่มากขึ้น ด้วยชุดโปรโตไทต์ระบบควบคุมและแจ้งเตือนกระบวนการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ผักชี ที่สามารถควบคุมอุณภูมิ ควบคุมปริมาณน้ำ ควบคุมแสง ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ และแจ้งเตือนผู้ดูแลให้ทราบทุกระยะของการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์