การยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ในมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยสารสกัดจากพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทวรรณ เทพสง, ยัสมิน เเหละหมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย นิติพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารจากใบพลูอ่อนและใบพลูแก่ด้วยตัวทำละลายเอทานอลและเฮกเซน ใช้ในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum sp. ในมะม่วงน้ำดอกไม้