สูตรสำเร็จช่วยคิดเลขเร็ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษรินทร์ สุวรรณแสง, วัจน์กร เลิศฤทธิ์, พิมพ์พิสุทธิ์ เนื่องแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถวรรณ สำเภาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้เราได้เเนวคิดมาจากการเเข่งขันคิดเลขเร็วในศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเเละลองฝึกปฏิบัติ โดยทำการสุ่มเลขโดด 4 ตัว เพื่อนำมาคิดให้ได้ผลลัพธ์ 1-100 จะพบว่า เมื่อเราสุ่มเจอเลข 6 และ 7 จะประสบกับปัญหาคือหาคำตอบที่ตรงไม่ได้ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยาก จึงได้นำเลข 6 กับ 7 มาเป็นตัวเลขในโจทย์ เเละสุ่มเพิ่มอีก 2 ตัว รวมทั้งหมด 100 ชุด เพื่อนำมาศึกษาหาสูตรที่นิยมใช้ในการคำนวณ โดยเเบ่งคำตอบออกเป็น 3 ช่วง คือ 1-33,34-66 และ 67-100