หลอดพลาสติกชีวภาพจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุทิตา วิจิตรนาวี, กชกร รัชชปัญญา, ชลลดา ศิริวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาและนำมาสังเคราะห์เป็นหลอดพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้ คือ ศึกษาปริมาณเจลาตินที่สกัดได้จากเกล็ดปลาต่างชนิดกัน วิธีการสกัดเจลาตินที่เหมาะสม ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลา ชนิดของพลาสติไซเซอร์ที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพ วิธีการขึ้นรูปหลอดพลาสติกชีวภาพและเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลอดพลาสติกชีวภาพที่สังเคราะห์ขึ้นกับพลาสติกจากปิโตรเลียมซึ่งจะทำให้ได้หลอดพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับหลอดพลาสติกจากปิโตรเลียม ซึ่งมีการย่อยสลายเร็วและไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม