การศึกษาประสิทธิภาพของชอล์คป้องกันมดจากสมุนไพรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี สีใคร, นพวรรณ ศรีอภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทพนฤทธิ์ สุเภาแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมดมักสร้างปัญหากวนใจให้กับเราอยู่บ่อยครั้ง มักมาไต่กินเศษอาหารที่ทำตกไว้ มาสร้างรังภายในบ้าน อาคาร จนทำให้บ้านไม่อยู่ ทำให้ทางคณะผู้จัดทำอยากที่จะแก้ไขปัญหาโดยเป็นมิตรกับสัตว์ ไม่ทำร้ายและฆ่ามด จึงได้ศึกษาและค้นคว้าหาชอล์อคสมุนไพรป้องกันมดที่มีประสิทธิภาพที่ดี นั่นคือจากสมุนไพรธรรมชาติได้แก่ กระเทียม และใบสาบเสือ เนื่อจากสมุนไพรมีกลิ่นที่ฉุนส่งผลให้ไปรบกวนทางเดินของมด จนหนีออกไป โดยเราจะทำการศึกษาอัตราส่วนของส่วนผสมที่ดี โดยมีปัจจัยดังนี้ 1.ระยะเวลา 2.ระยะห่างจากจุดรัศมีกึ่งกลาง นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบผลที่ดีที่สุดจากทั้ง 2 วัตถุดิบ