เสื้อกันฝนจากขวดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรณัน ธันญะทวี, มหาสมุทร แสงรูจี, ไอริสา จันทนวรางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทริยา เหลาแตว, วีรพล ลาภเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเสื้อกันฝน โดยเอาพลาสติกมาทำเป็นเส้นใย