แผ่นรองที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รณกฤต เกื้อสกุล, ณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา, รชญ์กฤต นิลรัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพล ลาภเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างการเข้าถึงในการใช้เตียงผู้ป่วยมากขึ้นในราคาที่เข้าถึงง่าย เนื่องจากในปัจจุบันของไทยได้มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยประมาณ 402,000 คน คิดเป็น 3.35% ของผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 12 ล้านคนและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ในการมาซื้อเตียงผู้ป่วยทุกคน เนื่องจากเตียง 1 เตียงก็มีราคาสูง

บางคนจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เตียงที่สะดวกสบาย ซึ่งการที่ผู้ป่วยนอนในอิริยาบถหรือท่าทางเดิมนาน ๆ อาจทำให้เกิดอาการแผลกดทับขึ้น

ซึ่งแผ่นรองที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้เป็นเตียงที่สามารถควบคุมส่วนต่างๆของเตียงได้ด้วยการเพิ่มและปล่อยลมและสามารถปรับท่าทางการวางตัวของผู้ป่วยได้ ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปต่อยอดได้โดยการเอียงตัวแต่ละครั้งจะสามารถตั้งเวลาให้เอียงตัวได้อัตโนมัติทุกๆ 2 ชั่วโมงและ สามารถใช้รีโมทเพื่อสามารถปรับการสูบลมเข้าและดูดลมออกจากเตียงได้