การผลิตเเผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดเพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระนันท์ ละเอียด, สิริกัญญา แก้วละเอียด, ชินานาง สุขช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุไร หนูแก้ว, เอมอร เซี่ยงฉิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

"กล้วย" เป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทย กล้วยแต่ละชนิดสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่ง "กล้วยน้ำว้า" เป็นกล้วยที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากปลูกง่าย คนไทยรับประทานและใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้ามากกว่ากล้วยชนิดอื่น แต่ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของกล้วยน้ำว้าหลังจากเก็บเกี่ยวคือการสุกงอมก่อนถึงมือผู้บริโภค เมื่อกล้วยสุกงอมจะมีลักษณะภายนอกและรสชาติที่เปลี่ยนไป ทำให้สินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ไม่สามารถขายได้ ราคาของกล้วยตกต่ำลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย หรือไปจนถึงขาดทุนได้ การสุกของกล้วยน้ำว้ามีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสีรวิทยา โดยเฉพาะก๊าซเอทิลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสุกของผลไม้ ประสิทธิภาพในการทำงานของเอทิลีนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนในเนื้อเยื่อพืชด้วย จากการศึกษาพบว่าแผ่นฟิล์มเซลลูโลสทำหน้าที่เป็นตัวกั้นที่ช่วยลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกล้วยกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มีคุณสมบัติสามารถป้องกันการซึมผ่านเข้า-ออกของน้ำ ความชื้น ก๊าซต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน เป็นต้น จึงมีส่วนช่วยชะลอการสุกของผลไม้ได้ ในการผลิตฟิล์มเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด ทำโดยการรวบรวมเปลือกตากให้เเห้งและทำความสะอาดอย่างทั่วถึง จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนต่างๆ การต้ม การฟอกสี และการบด เพื่อแยกเส้นใยเซลลูโลส จากนั้นเส้นใยเหล่านี้จะถูกผสมกับตัวทำละลายที่เหมาะสมและแปรรูปเป็นฟิล์มโดยใช้เทคนิค การอัดขึ้นรูปทาง ดังที่ได้กล่าวมา

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานการผลิตแผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากเปลือกขาวโพดเพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้านขึ้นมาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสในการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มแอคทีฟเพื่อใช้ในการชะลอการสุกของกล้วย