ปุ๋ยหมักเสริม ขี้เถ้าเพิ่มผลผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักรินทร์ คขถิ่น, ภูมิรพี ทองเกิด, พสุชา เหมินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการทำการเกษตร เราจึงคิดค้นปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งทำจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องถิ่น คือ ใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้า เพื่อหาว่าการนำส่วนผสมนี้มาผสมกันในอัตตราส่วนเท่าใดจึงจะทำให้ปุ๋ยหมักนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยมีการดำเนินการทดลองดังนี้ คือ หมัก ใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้าตามลำดับ ในอัตราส่วนต่างๆลงในตะกร้า ดังนี้ คือ

ชุดทดลองที่ 1 (หมักใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้า ในอัตราส่วน 6:2:1) ชุดทดลองที่ 2 (หมักใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้า ในอัตราส่วน 6:2:2)

ชุดทดลองที่ 3 (หมักใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้า ในอัตราส่วน 6:2:3)

ชุดทดลองที่ 4 (หมักใบก้ามปู มูลวัว และขี้เถ้า ในอัตราส่วน 6:2:4)

ชุดทดลองที่ 5 ชุดควบคุม(ไม่ใส่ปุ๋ยหมักสูตรนี้)

หมักปุ๋ยทุกสูตรโดยใช้เวลา 60 วัน หลังจากนั้นนำปุ๋ยแต่สูตรไปใส่ให้กับต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้โดยควบคุมให้ทุกอย่างเหมือนกัน ตามหมายเลขของชุดทดลองทั้ง 5 ชุด จากนั้นสังเกตแล้วบันทึกผล