ทดลองการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของข้าวด้วยน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ใกล้รุ่ง บุญพระ, นภัสสร สุรเกียรติชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำหมักชีวภาพเป็นของเหลวที่ได้จากการหมักวัสดุเหลือใช้ทั้งเศษพืชและซากสัตว์จนเกิดการย่อยสลายหลังการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ของเหลวที่ได้จะที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรต กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน กรดฮิวมิก เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน และแร่ธาตุอีกหลายชนิดจึงช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ดี พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณสมบัติทนทานต่อโรคและแมลง การทดลองครั้งนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากผักตบชวาในการเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโดยใช้น้ำส้มควันไม้ 200 มิลิลิตร ผักตบชวา100กรัม จากนั้นกรองเอากากออก ใช้น้ำหมัก100มิลิลิตรผสมน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นข้าวทุกๆ7-10วัน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างข้าวที่ฉีดน้ำหมักชีวภาพในเวลาช่วงเช้า(เวลา7:00-8:00) ช่วงกลางวัน(เวลา12:00-13:00) ช่วงเย็น(เวลา18:00-19:00) เเละต้นข้าวที่ไม่ได้รับการฉีดน้ำหมักชีวภาพ