การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุของไดอิเล็กตริกด้วยซิลิกาเมโซพอรัสจากเถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา ทองเนื้อสุก, พรวลัย หวังมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุของไดอิเล็กตริกด้วยเมโซพอรัสซิลิกาจากเถ้าแกลบ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเก็บประจุของไดอิเล็กตริกด้วยเมโซพอรัสซิลิกาจากเถ้าแกลบ และ2. เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมของเมโซพอรัสซิลิกาและ PMMA โดยจะนำเถ้าแกลบมาอบให้ความร้อนในเป็นเวลาจนกว่าความชื้นของเถ้าจะหมดไป จากนั้นนำเถ้าละเอียดมาร่อนผ่านตะแกรงและสังเคราะห์ซิลิกาและเมโซพอรัสซิลิกา แล้วนำเมโซพอรัสซิลิกาที่ได้มาผสมกับ PMMA และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพไดอิเล็กตริกของPoly(methyl methacrylate) หรือ PMMA ด้วยเมโซพอรัสซิลิกา โดยจะแบ่งเป็น5 ชุดการทดลองในอัตราส่วนที่เมโซพอรัสซิลิกาแตกต่างกันไป แล้วนำมาตรวจวัดประสิทธิภาพทางไฟฟ้า เช่น ค่าคงที่อิเล็กตริก ค่าความจุไฟฟ้า ค่าความต้านทานและพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าการเก็บประจุ และส่งสารไปวิเคราะห์ดูการกระจายตัวของเมโซพอรัสซิลิกา