พฤกษเคมีเบื้องต้นและประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุง ของสารสกัดหยาบใบขนุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการสกัดสารสกัดหยาบใบขนุนตรวจสอบสารสำคัญเบื้องต้นและทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงของการสกัดสารสกัดหยาบโดยใช้ใบขนุนแห้ง 50 100 และ 200 กรัม ทำละลายด้วยอะซิโตน 80 % ปริมาตร 600 มิลลิลิตร การทดสอบสารสำคัญเบื้องต้นในสารสกัดหยาบใบขนุน ได้แก่ การทดสอบแทนนิน การทดสอบฟลาโวนอยด์ โดยทดสอบไซยานิดิน และลิวโคแอนโธไซยานิน และการทดสอบซาโปนินโดยดูการเกิดฟองผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากใบขนุน 50 กรัม มีปริมาณสารสกัดหยาบมากที่สุดคิดเป็น 2.42 % การตรวจสอบสาระสำคัญเบื้องต้นพบสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ประเภทลิวโคแอนโธไซยานิน และ สารสกัดหยาบใบขนุนความเข้มข้น 800 ppm มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงได้ดีที่สุด