การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญกวิณส์ ธนวิเชียร, ณัชชา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางธรรมชาติ โดยแผ่นดูดซับที่สร้างขึ้นนี้อาศัยยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักและใส่ถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ ที่มีผลต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทำให้มีลักษณะเป็นโฟมยางธรรมชาติ จึงทำให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยโครงงานนี้ได้สูตรเคมีสำหรับสร้างโฟมยางธรรมชาติ จำนวน 5 สูตร สำหรับการสร้างโฟมยางธรรมชาติที่ผสมถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ อาศัยวิธีการเตรียมยางมาสเตอร์แบทซ์ (Master batch) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ และเพื่อความสะดวกในการผสมกับยางธรรมชาติ โดยสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ได้จาก 0 phr ถึง 60 phr จนทำให้ได้โฟมยางธรรมชาติจำนวน 5 ชิ้นที่มีปริมาณถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ต่าง ๆ กันไป เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาว่าตัวแปรต่าง ๆ มีผลต่ออัตราการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไร