เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษณ์ ประนม, ภัทราวดี เนื้อทอง, อริสรา ศิริไสย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันคือการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในแต่ละครั้ง จะได้รับเงินทอนเป็นเหรียญกลับมามาก ทำให้ในการนับจำนวนเงินเหรียญนั้นค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลา โดยก่อนจะนับจำนวนก็จำเป็นที่จะแยกชนิดของเหรียญก่อนเพื่อความง่ายในการนับและไม่สับสนในการนับเงิน ซึ่งในการแยกเหรียญก็เป็นเรื่องยากอย่างหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นทางกลุ่มของพวกเราจึงคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการแยกเหรียญ