โปรแกรมประเมินความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าด้วยสมการทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชารีย์ โกวิทยานนท์, ฐิติพร เกตุวรภัทรา, ธณศรพรรณ ลาบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเราสามารถพบปัญหาสุขภาพจิตได้ในคนทุกเพศทุกวัยเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ทำให้มีอารมณ์เศร้าไม่มีความสุข เบื่อหน่าย ท้อแท้ หดหู สิ้นหวังเซื่งองซึม ขาดสมาธิ วิตกกังวลและมองโลกในแง่ลบ ดังนั้น ทางคณะผู้จัดจึงมีความคิดที่จะทำการคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยทางคณะผู้จัดทำต้องการที่จะพัฒนาเป็นโปรแกรมประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ โดยมีแบบประเมินต้นแบบคือแบบประเมิน CDI(Children’s Depression Inventory) และพัฒนาเป็นโปรแกรมเพื่อที่จะสามารถเห็นภาพความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างโปรแกรมที่สามารถประเมินค่าความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าจากแบบประเมิน CDI(Children’s Depression Inventory) โดยมีวิธีการทำงานคือเก็บรวมรวบข้อมูลเพื่อจำแนกเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า จากนั้นนำค่าความเสี่ยงที่ได้มาสร้างสมการทางคณิตศาสตร์และเขียนลงโปรแกรมภาษาไพธอน และเก็บผลความพึงพอใจที่มีต่อตัวโปรแกรมประเมินภาวะซึมเศร้าโดยใช้ rating scale

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CDI(Children’s Depression Inventory) และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตัวชิ้นงานคือโปรแกรมภาษาไพธอน จากนั้นจะมีการให้ผู้ประเมินทำแบบสอบถามความพึงพอใจ rating scale เกี่ยวกับตัวโปรแกรมประเมินค่าความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าในด้านต่างๆได้แก่ ด้านแบบประเมินสามารถเห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจน,ตัวโปรแกรมมีการใช้งานง่าย,ความสามารถในการได้รับผลลัพธ์ทันทีที่ทำแบบประเมินเสร็จ และความสะดวกสบายในการทำแบบประเมิน