เครื่องขึ้นรูปกระถางจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญพล นฤพันธาวาทย์, ธนภัทร หอมจันทน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวลัญช์ ผ่องบุรุษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอัดกระถาง ให้สามารถอัดวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้ และเพื่อศึกษาการอัดวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นกระถางสำหรับปลูกต้นไม้ โดยวิธีการดำเนินงานคือประดิษฐ์เครื่องอัดกระถาง โดยออกแบบและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องจักรช่วยในการประดิษฐ์ ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่าเครื่องอัดกระถาง สามารถใช้งานได้จริง โดยทดลองนำแผ่นกระดาษที่ผสมกับแป้งมัน ใส่ลงไปในเครื่องอัดกระถาง จากนั้นใช้ Hydroric Jack อัดลงไปจนแน่นเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นกระถาง และเปิดฮีตเตอร์รอจนแห้ง