เฟสชิลด์รักษาสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐกิตติ์ ขอนทอง, นาย รัฐธีร์ มิ่งมาลัยรักษ์, ภูริน หอมแช่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสรา อันละคร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19(COVID-19) จึงทำให้เกิดการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย ทั้งการใส่แมส เฟสชิลด์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส

โดยวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานจากการแพร่ระบาดของไวรัส ต่อผู้ใช้งานและผู้คนรอบข้าง โดยพวกเราได้พัฒนา Safe Shield ขึ้นจากการใช้การทำงานจากชุดคำสั่งของเมนบอร์ด

เพื่อช่วยในการสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเฟสชิลด์ในปัจจุบัน เราจะคำนึงถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยข้อมูลจะส่งจากสิ่งประดิษฐ์ไปสู่แอปในสมาร์ทโฟนโดยตรง โดยสิ่งประดิษฐ์ของเราจะช่วยในเรื่อง 3 เรื่องดังนี้ 1.ระยะ Social Distance โดยเราจะใช้ Infrared เพื่อตรวจจับระยะห่างของผู้ใช้งานและคนรอบข้าง เพื่อเตือนผู้ใช้งานให้อยู่ในระยะปลอดภัย

2.การตรวจอุณหภูมิในร่างกาย เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในร่างกายว่าผู้ใช้งานมีอุณหภูมิที่มากกว่าปกติ หรือ น้อยกว่าปกติ 3.การเตือนในการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากประชากรในปัจจุบันอาจจะมีอาการหลงลืมทำให้มีโอกาสที่เชื้อโรคปนเปื้อนกับผู้ใช้งานได้ ทางเราได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสบายใจ และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นจากการแพร่ระบาดในปัจจุบัน