การศึกษากระบวนการกำจัดสนิมออกจากน้ำบาดาลโดยใช้คลอรีนและสารส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อผกา พรหมพิทักษ์กุล, รมิดา โคตรพรหม, ธัชชัย ขันทีท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1)ศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีการสร้างตะกอนสนิมเหล็ก(pellet-Floc) โดยให้

เหล็กที่ละลายน้ำเกิดปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ ใช้สารส้มเป็นโคแอกกูแลนท์และโพลีเมอร์ประจุลบเป็นฟล็อคคูแลนท์

2)เพื่อศึกษาอัตราการจมตัวของตะกอนที่เกิดขึ้นในบ่อแยกตะกอน

3)เพื่อศึกษาผลของแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โพลีเมอร์ประจุลบ และสารส้มในปริมาณต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดสารละลายเหล็กในน้ำ

4)หาข้อมูลขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและประยุกต์กระบวนการนี้ในการกำจัดตะกอนสนิมเหล็กออกจากน้ำดิบในภาคปฏิบัติต่อไป