ผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อสัตว์จากน้ำหมักชีวะภาพจากข่า สับปะรดและมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อลดจำนวนเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp. ในเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินธร มาลัดดา, ณัฐณิชา สุดจิตร, วันเลิศ คำมาเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อสัตว์จากน้ำหมักชีวภาพจากข่า สับปะรดและมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อลดจำนวนเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp. ในเนื้อสัตว์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp. ของน้ำหมักชีวภาพจากข่า สับปะรด และมะม่วงหาวมะนาวโห่ และเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อสัตว์จากน้ำหมักชีวภาพจากข่า สับปะรด และมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สามารถลดจำนวนเชื้อ Staphylococcus spp. ในเนื้อสัตว์ได้ คณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมน้ำหมักชีวภาพ ขั้นเตรียมเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp ขั้นศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพและเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในท้องตลาด และขั้นการทำผลิตภัณฑ์ล้างเนื้อสัตว์จากน้ำหมักชีวภาพ โดยในขั้นการเตรียมน้ำหมักได้น้ำหมักจากการผสมทั้งหมด 10 สูตร ผลการทดลองพบว่าน้ำหมักสูตรที่ 9 มีค่า pH เท่ากับ 3.47 และค่าความหวานมีค่า 5.30 Brix สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp.ได้ดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 14 มิลลิเมตร