การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดหยาบไพลที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัชยา บุญด้วง, ชนาพร สิทธิศักดิ์, กาลติสา เฉลิมวิสุตม์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา จันทรัตน์, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดกลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์และยังพบว่ามีแนวโน้มในการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดหยาบไพลเป็นตัวรีดิวซ์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดหยาบไพลเป็นตัวรีดิวซ์ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์, 2 มิลลิโมลาร์และ 3 มิลลิโมลาร์ เขย่าเป็นเวลา 60 นาที, 120 นาที, 180 นาที และ 240 นาที มีอัตราส่วนสารละลายซิลเวอร์ไนเตรท:สารสกัดหยาบไพล คือ 9 : 1 และนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย UV-vis spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 300-700 นาโนเมตร เพื่อยืนยันการเกิดอนุภาคซิลเวอร์นาโน และนำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยการใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดหยาบไพลเป็นตัวรีดิวซ์ ด้วยวิธี Agar well diffusion method และนำไปหาค่า Minimum Inhibitory Concentration (MIC) เพื่อหาค่าต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย