สเปรย์กันไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เธียรเทเวศน์ ดวงไกรแฝง, คชินทร์ พิทักษ์พนัสกุล, สิงหา ทับปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวนชื่น มลิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเหตุอัคคีภัยมักเกิดจากวัสดุเล็กๆน้อยๆ เช่น ลังกระดาษ เอกสารต่างๆ โฟม เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นเหตุก่อให้เกิดอัคคีภัย ที่ร้ายแรงในภายหลังได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น สเปรย์ทนไฟขึ้น โดยมีแนวคิดเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งสารที่ใช้ ใช้สารเคมีที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีประสิทธิภาพ