แผ่นเจลลดไข้จากว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สลิลฑิตา เลิศไกร, ธันยมัย อินทร์แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะเราะ นิยมเดชา, เกศรินทร์ ชูม้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นเจลลดไข้ เป็นเภสัชภัณฑ์เจลใช้เป็นยาทางผิวหนัง ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพช่วยทางการรักษาที่ดี จากการสำรวจพบว่าผลิตภัณฑ์เจลลดไข้ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนี้ ผลิตขึ้นจากพอร์ลิเมอร์ซึ่งเป็นสารก่อเจลสังเคราะห์ มีการผสมเมนทอลเพื่อเป็นสารให้ความเย็นแก่ผิวหนังซึ่งจะไปกระตุ้นประสาทในส่วนของตัวรับความเย็น (cold receptor) โดยตรง จึงมีผลต่อการรับรู้อุณหภูมิที่ปลายประสาท ทำให้ผิวหนังรู้สึกเย็นโดยไม่ได้เกิดจากการระเหยแล้วพาความร้อนออกไปจากผิวหนัง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีงานวิจัยที่ผลิตแผ่นเจลลดไข้โดยใช้พอลิเมอร์หรือเจลจากธรรมชาติ เช่น เจลจากว่านหางจระเข้ เจลจากผักปลัง หรือเจลจากสารสังเคราะห์และมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา โดยใช้สารสกัดจาดพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีฤทธิ์เย็น ลดไข้ได้ เช่น ฟ้าทะลายโจร ย่านาง ไพล เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเจลที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่นั้น ยังมีการเกาะติดกับผิวหนังไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นในโครงงานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการพัฒนาแผ่นเจลลดไข้ที่มีสามารถยึดติดต่อผิวหนังได้ดี โดยใช้วิธีการกักสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไข้ในขั้นตอนการเตรียมเจลโดยใช้สารเชื่อมขวาง โดยในการทดลองจะใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรคือไพลและใบย่านางร่วมกับการใช้เปปเปอร์มิ้นท์เป็นองค์ประกอบ และใช้เจลจากว่านหางจระเข้ (Aloe vera Linn.) ซึ่งมีสารสำคัญคือ Glycoprotein เช่น Aloctin A Aloctin B, Aloin Aloe-emodin ว่านหางจระเข้ใช้การรักษาแผลที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากความร้อน วุ้นจากใบมีฤทธิ์ลดไข้ บรรเทาอาการระคายเคืองทำให้ผิวหนังนุ่มชุ่มชื้น และใช้เป็นสารก่อเจลจากธรรมชาติ โดยการทดลองจะศึกษา การทำเจลจากว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากสมุนไพรด้วยวิธีการกักสารสกัดให้อยู่ในเจล ในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแผ่นเจลรูปแบบต่างๆ นำแผ่นเจลที่เตรียมได้ไปศึกษาความสามารถในการลดอุณหภูมิ ทดสอบความพึงพอใจของแผ่นเจลลดไข้ที่เตรียมได้ โดยเปรียบเทียบแผ่นเจลลดไข้ทางการค้าวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้โดยใช้หลักการทางสถิติ