สูตรการหาอนุพันธ์อันดับที่ n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐิกา สุภาษิต, ชญานันท์ ชื่นภากรณ์, ชญานิษฐ์ ชื่นภากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญ์วรา สิงหสุรศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำโครงงานมีความเห็นว่า การหาอนุพันธ์อันดับที่ n โดยการใช้สูตรการหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามจนถึงลำดับครั้งที่ n ผู้จัดทำโครงงานคิดว่าควรจะมีวิธีการหรือสูตรที่ทำให้หาอนุพันธ์อันดับที่ n ได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาในการคำนวณให้น้อยลง ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จดทำจึงมีความสนใจที่จะทำโครงงานเรื่อง สูตรการหาอนุพันธ์อันดับที่ n