ศึกษาสารเคมียูจีนอลในอบเชยที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดแมลงวันเพื่อทำธูปล่อแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภนุช ชุนรัมย์, พันธิตา บุญชวน, จันทร์จ๋า ประสีระเตสัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัญญัติ แก่นสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อศึกษาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติจากสมุนไพรอบเชยที่มีคุณสมบัติในการล่อแมลงวันเพื่อกำจัดแมลงวันแทนการใช้สารฟีโรโมนเพศเมียจากแมลงวันทองหรือการกำจัดแมลงวันด้วยสารเคมีกำจัดแมลงเนื่องจากสเปรย์สารเคมีมีกลิ่นเหม็นและอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ได้ ผู้จัดทำจึงได้คิดว่าหากเปลี่ยนมาลองใช้สมุนไพรแทนการใช้สเปรย์สารเคมีกำจัดจะมีประสิทธิภาพในการล่อและกำจัดแมลงได้หรือไม่ ผู้จัดทำจึงความสนใจในสรรพคุณของอบเชยเนื่องจากอบเชยมีสารสกัดน้ำมันหอมระเหยที่มีความสามารถล่อแมลงได้ จึงได้ทดสอบทำธูปขึ้นมาและให้แต่ละโรงอาหารทดลองใช้โดยได้มีการถามความพึงพอใจจากแม่ค้าจำนวน 13 ร้าน จากการตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพในการล่อแมลงวัน ความรับผิดชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ช่วยลดการใช้สเปรย์สารเคมีระยะเวลาในการล่อแมลง ด้านวัตถุดิบ และสีของสเปรย์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากและความพึงพอใจในด้านกลิ่นของสเปรย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด