เว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์นิภา เงาะลำดวน, จิตรภาณุ เนตรแสงสี, ภูชิต โฆษิตอัมพรเสนีย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์ ผ่านการแสดงตารางค่าความจริง โดยใช้ React JavaScript และศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันคำนวณ เพื่อช่วยลดปัญหาการคำนวณที่มีโอกาสผิดพลาด ช่วยให้คำนวณหาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ผ่านการแสดงตารางค่าความจริง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 สร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์ โดยใช้ React JavaScript ผ่านโปรแกรม Visual Studio Code ออกแบบส่วนที่ใช้ตอบสนองกับผู้ใช้งาน (User Interface) เขียนระบบการทำงาน คือ ระบบประมวลผล และระบบแสดงตารางค่าความจริง ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์ ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์ โดยศึกษาความถูกต้องในการแสดงค่าความจริง ความรวดเร็วในการแสดงผล และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เผยแพร่เว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (online) ผ่านเว็บไซต์ Netlify Drop ผลการสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์ พบว่า เว็บแอปพลิเคชันคำนวณตรรกศาสตร์มีประสิทธิภาพดี ประกอบด้วย มีความถูกต้อง สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว