โปรแกรมคำนวณและชดเชยปริมาณคาร์บอนของบุคคลทั่วไป (คาร์บอนซีโร่)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติพงศ์ ทรงยศ, นครินทร์ บุญแจ่ม, คเชนทร์ชัย ใจกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะภัย ชลธาร, คณิศร เสมพืช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวปริมาณการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์และเป็นสื่อกลางการสนับสนุนการลดผ่านการชดเชยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ในการคำนวณปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน และชดเชยแก๊สดังกล่าวในรูปแบบต่าง ๆ