ไดนามิกของเสียงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภูมิ แก้วหนูนวล, นัทธมน หนูกล่ำ, เขมาพร สุทธางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์, ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาไดนามิกของเสียงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปลูกพืชโดยใช้ไดนามิกของเสียงกับการใช้สารเคมีในพืช

การปลูกพืชส่วนใหญ่แล้วจะนำสารเคมีมาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต แต่ทว่าสารเคมีต่างๆที่นำมาใช้ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายมนุษย์ เราจึงนำเรื่องไดนามิกของเสียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ โดยที่ไดนามิกของเสียงนี้ยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเราอีกด้วย