เครื่องเลเซอร์ชี้ดาวเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐนิชา หนูเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการในปัจจุบันหลายคนให้ความสนใจอยากที่จะศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ แต่ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์มีจำนวนมากในท้องฟ้า ทำให้คนอาจจะหาดาวที่สนใจได้ยาก ผู้จัดทำจึงต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการหาดาวที่สนใจไม่เจอหรือหาได้ยาก คิดว่าควรประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์ชี้ดาวเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จะช่วยลดปัญหาการดูดาวสำหรับคนที่ต้องการศึกษาแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้