เรื่อง การศึกษาผลของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วปากอ้า ในการชะลอการสุกของผลกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รนันท์ญา แหล่ทองคำ, ฮัซวานี พันหวัง, ภูริชยา ฮ่องสาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กล้วย เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีข้อกำจัด คือ มีอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากมีอัตราการหายใจและอัตราการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาต่าง ๆ ปัจจุบันมีวิธีที่สามารถใช้ในการชะลอการชราภาพของผลผลิต แต่วิธีเหล่านั้นยังคงมีข้อจำกัดในการใช้งาน และมีราคาสูง คณะผู้จัดทำจึงได้สนใจทำการสกัดกรดซาลิไซลิกที่มีคุณสมบัติในการลดอัตราการผลิตเอทิลีนได้ ซึ่งจะเข้าไปลดกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ACC oxidase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญของกระบวนการผลิตเอทิลีน โดยสกัดจากเปลือกถั่วปากอ้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วปากอ้าในการชะลอการสุกของผลกล้วย จากการทดลองพบว่า ในเปลือกถั่วปากอ้ามีปริมาณกรดซาลิไซลิก 100 - 200 ppm. เมื่อเปรียบเทียบกับชุดสีมาตรฐาน และเมื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วปากอ้าในการชะลอการสุกของผลกล้วยที่ปริมาณต่าง ๆ ได้แก่ ชุดควบคุม, 3 มิลลิลิตร, 6 มิลลิลิตร, 9 มิลลิลิตร และ 12 มิลลิลิตร พบว่า กรดซาลิไซลิก ปริมาณ 12 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของผลกล้วยได้มากที่สุด โดยมีร้อยละการสูญเสียน้ำหนักสดที่ 3.42 และมีค่าการเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ได้แก่ ค่า L* 0.69, ค่า a* 3.05 และ ค่า b* 0.39 รองลงมาเป็น 3, 6 และ 9 มิลลิลิตร และชุดควบคุม ตามลำดับ