ลำดับจุดศูนย์กลางและรัศมีของโซ่วงกลมที่แนบในวงรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์สุภัค บุญสุทธิ์, นภัสวรรณ หนูช่วย, อภิสรา บุญยกบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องลําดับของจุดศูนย์กลางและรัศมีของโซ่วงกลมที่แนบในวงรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาลําดับของจุดศูนย์กลางและความยาวรัศมีของวงกลม และจํานวนวงกลมในโซ่วงกลมที่แนบในวงรี โดยเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนเกิด และจัดให้อยู่ในรูปตรีโกณมิติเพื่อให้สามารถแยกพิจารณามุม θ ได้ โดยใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์เวียนเกิด การทําให้เป็นเมทริกซ์ทแยงและจํานวนเชิงซ้อน นอกจากนั้นยังต้องการ หาสูตรของการหาจํานวนรูปวงกลมในโซ่วงกลมที่แนบในวงรี