รูปแบบเส้นตรงที่แบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นสองส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีพื้นที่และความยาวรอบรูปเท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา วายุพา, ณัฏฐณิชา จินดา, ปุณยภา คันธานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภา จันทร์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปัญหาของการแบ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เส้นตรงเพียงเส้นเดียวให้มีพื้นที่เท่ากัน และเส้นรอบรูปเท่ากัน พร้อมทั้งหา ตำแหน่งของเส้นที่ทำให้เกิดพื้นที่และเส้นรอบรูปตามเงื่อนไข ทางคณะผู้จัดทำมีความต้องการที่จะศึกษาต่อยอดไปยังเส้นสองเส้นที่ตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมใดๆออกเป็นนสองส่วนที่มีเส้นรอบรูปและพื้นที่เท่ากันเท่ากัน โดยจะหารูปทั่วไปของตำแหน่งนั้นๆ พร้อมกับจำนวนเส้นในกรณีของสี่เหลี่ยมต่างๆ