การพัฒนายาหม่องน้ำเพื่อลดอาการอักเสบของผิวหนังจากสารสกัดเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา คงสุจริต, ณัฏฐณิชา วิสุทธิพรต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา จันทรัตน์, เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกส้มโอจัดเป็นส่วนที่เหลือใช้จากการรับประทานเป็นอาหาร ซึ่งมีรายงานการวิจัยหลายฉบับที่ระบุถึงองค์ประกอบทางเคมีที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และกลิ่นช่วยกระตุ้นการหายใจเป็นต้น จากประโยชน์ทางการแพทย์ที่มีการรายงานเอาไว้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาหม่องน้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกส้มโอ เพื่อใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบคันผิวหนังเบื้องต้น โดยการวิจัยได้ทำการเตรียมสารสกัดเปลือกส้มโอด้วยการหมักแอลกอฮอล์ และทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดที่ต่อสารไนตริกออกไซด์ในระดับหลอดทดลอง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนายาหม่องน้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกส้มโอต่อไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกส้มโอนี้นอกจากจะเป็นส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นของประเทศแล้วยังเป็นการนำส่วนเหลือใช้ของส้มโอมาใช้ประโยชน์อีกด้วย