รูปแบบทั่วไปของทฤษฎีบทของคาร์นอตและผลสืบเนื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา เชาวลิต, อธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์, ธีร์ธวัช ทิพย์รส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นที่รูป n เหลี่ยม ว่าเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมหรือไม่ โดยเราจะสร้างสามเหลี่ยมใดๆ ลากจากจุดยอดไปตั้งฉากกับด้านตรงข้าม และสร้างรูป n เหลี่ยมบนด้านแต่ละด้านที่ถูกแบ่งแล้ว จากการสร้างรูปบนแต่ละด้านที่ถูกแบ่งแล้วจะมีทั้งหมด 6 รูป ทางคณะผู้จัดทำได้ความสัมพันธ์คือ ถ้าเราเลือกพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมมา 3 รูป โดยวิธีการเลือกคือจะต้องเลือกรูปที่ไม่ติดกันเสมอ จะได้ว่าพื้นที่แต่ละรูปยกกำลังสองบวกกันจะเท่ากับพื้นที่แต่ละรูปที่เหลือยกกำลังสองบวกกัน และทางคณะผู้จัดได้ทำการศึกษาจนได้พบกับทฤษฎีของคาร์นอตและนำไปประยุกต์ต่อ