ศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มข้นของซีโอไลต์ที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มและกระดาษจากเส้นใยผักตบชวาโดยการทำเป็นต้นไม้จำลองเพื่อดูดฝุ่น PM 2.5, PM 10 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิสา ตันธราพรฤกษ์, ปัญญมน วุฒิรักษ์ชัยนันท์, ชุติกาญจน์ เรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝุ่น PM2.5 ,PM10 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมถึงมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง หากมีปริมาณมากจะสะสมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

สิ่งมีชีวิต เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก ผู้จัดท าจึงศึกษาความสามารถใน

การดูดฝุ่นละออง PM 2.5 ,PM10 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในความเข้มข้นของซีโอไลต์ที่ต่างกันออกไป 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 1.5%,2%,2.5%,3% และ3.5% โดยท าทั้งในแผ่นฟิล์มและกระดาษจากเส้นใยผักตบชวาที่

อยู่ในต้นเดียวกัน น าไปทำเป็นต้นไม้จำลองโดยทุกต้นมีจำนวนใบและขนาดใบที่เท่ากัน กล่องทดสอบจะมีลักษณะเป็นอะคลิลิค 6 ด้าน ทดสอบทีละ 1 ความเข้มข้น โดยเจาะรูไว้ข้างกล่องเพื่อนำธูปที่จุดแล้วใส่เข้าไป

แล้ววัดค่าสารพิษเริ่มต้น จากนั้นจะวัดเป็นระยะๆ โดยวัดค่าสารพิษที่ใบไม้จำลองทุกใบเพื่อดูประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษของแผ่นฟิล์มและกระดาษในแต่ละความเข้มข้น ซึ่งผลพบว่า...ที่ความเข้มข้น... มี

ประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษดีที่สุด