ผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็นจากวัสดุผสมธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัณฑิรา ทองมาก, ชยนันต์ ยายมาก, อติกานต์ ภักดีจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ, ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็นจากวัสดุผสมธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นใยจากเปลือกทุเรียนและฟางข้าวที่สกัดด้วยจุลินทรีย์ Effective Microorganisms และโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพด้านการนำความร้อน อัตราการดูดซับน้ำ โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนและความเย็นที่ใช้ตามท้องตลาด (PE โฟม) พบว่า

  1. เส้นใยจากเปลือกทุเรียนและฟางข้าวที่สกัดโดยใช้จุลินทรีย์ Effective Microorganisms มีลักษณะเรียบนุ่ม ไม่มีกลิ่น และค่า pH 6.84 และ 6.65 ซึ่งเป็นกลางมากกว่าการสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่มีสีน้ำตาลเข้มกว่า และเมื่อมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ SEM ผิวเส้นใยมีลักษณะเรียบและไม่ขาดแหว่ง

  2. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราโดยใช้ความเข้มข้นของสารนาโนซิงค์ออกไซด์ 0.015 g/cm³ เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรามากที่สุด เท่ากับ 78.79

  3. อัตราส่วน 2:1:1 โดยมวลต่อมวลต่อปริมาตรของเส้นใยเปลือกทุเรียน เส้นใยฟางข้าว และน้ำยางพารามีความเหมาะสมในการสร้างถุงเก็บความร้อนและความเย็นมากที่สุด โดยมีความหนาแน่น 0.09±0.02 g/cm3 การนำความร้อน 0.044±0.012 W/m.°C และมีอัตราการดูดซับน้ำ 273.51

  4. ผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็นจากวัสดุผสมธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนของอาหารตัวอย่างได้นานกว่าถุง PE โฟม เฉลี่ยเป็นเวลา 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 15.79 และมีประสิทธิภาพเก็บความเย็นของอาหารตัวอย่างได้นานกว่าถุง PE โฟม เฉลี่ยเป็นเวลา 50 นาที คิดเป็นร้อยละ 12.82

  5. ผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็นจากวัสดุผสมธรรมชาติที่มีความหนา 1.2 เซนติเมตร สามารถเก็บความร้อนของข้าวสวยได้นาน 6 ชั่วโมง และเก็บความเย็นของไอศกรีมได้นาน 7 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็นจากวัสดุผสมธรรมชาติที่สร้างขึ้นมี 3 รูปแบบได้แก่ ถุงเก็บความร้อนความเย็นอเนกประสงค์ ถุงเก็บความร้อนความเย็นขยายข้าง และกระเป๋าพกพาอเนกประสงค์

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์เก็บความร้อนความเย็น(hot and cold thermal produc); เส้นใย (fiber); การนำความร้อน (conduction); อัตราการดูดซับน้ำ (water absorption rate); นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano Zinc Oxide)