โดรนตรวจจับฝุ่นพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุประวีณ์ พงศ์พีรเดช, มรุเชษฐ์ มหาสุวีระชัย, จิตรภณ เมืองก้อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบูรณ์ ดวงพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบการเคลื่อนที่หรือการฟุ้งกระจายและปริมาณของฝุ่นละอองเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ในแนวดิ่ง แต่ละพื้นที่และเวลาต่างๆเปรียบเทียบกัน โดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายของโดรนและเซนเซอร์ฝุ่นละออง มาใช้ในการบันทึกค่าตรวจสอบวิเคราะห์หาปริมาณและการเคลื่อนที่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเล็กขนาด 2.5M ที่ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์และภาพถ่ายทางอากาศ และทำกราฟิกสามมิติในการวิเคราะห์ปริมาณการฟุ้งกระจายเคลื่อนที่ของฝุ่น PM2.5 ในแนวดิ่ง