แจกันรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนิภา คุณเลิศ, กฤติยา มันสา, ชุติมา พวงบุบผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์, สโรชา ศรีสะอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำแนวคิดจากการสร้างหม้อดินเผาของชุมชนมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งทางเราจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่า “แจกันรักษ์โลก” เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัตถุสมัยนิยม แจกันรักษ์โลกเป็นนวัตกรรมแจกันประหยัดน้ำที่ใช้หลักการซึมรู้เล็ก หลักการคือน้ำที่อยู่ภายในแจกันจะซึมออกมาตามรูเล็กๆรอบๆแจกัน ภายนอกแจกันสามารถทำให้พืชจำพวก กล้วยไม้ เฟิร์น มอส เจริญเติบโตได้ดี แจกันรักโลกจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานที่ต่างๆที่เราต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนและทำให้เกิดความสวยงามภายในบ้าน สถานที่ทำงานหรือบริเวณจุดพักผ่อน นอกจากประโยชน์ด้านนี้แล้วยังสามารถประหยัดน้ำในการรดพืชที่นำมาปลูกรอบๆแจกัน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สามารถทำให้คนในชุมชนต่อยอดแนวคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลต่อไป