การศึกษามาตรฐานการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง สำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ไวต่อโปรตอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันวรรษา กัสยากร, อังคณา ทัตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง การศึกษามาตรฐานการวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง สำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ไวต่อโปรตอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้จัดทำ นางสาว ฉัชสิริ เอื้ออารีย์จิต

นางสาว พันวรรษา กัสยากร

นางสาว อังคณา ทัตตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ มานะ อินทรสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ด.ร. สุนิศา เละเซ็น

บทคัดย่อ

การวัดนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก โดยการวัดที่ดีนั้นจะต้องรวมเอาทั้งทฤษฎีและทุกมิติของการปฎิบัติเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การวัดนั้นเป็นไปได้ตามที่ต้องการ และสามารถรายงานค่าผลของการวัดได้ โดยการรายงานนั้นได้รวมเอาการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดในด้วย ซึ่งในยุคที่โลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอย่างปัจจุบันนี้ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวัด ซึ่งในด้านของวิชา เคมี ในเรื่องของการวัดค่า ความเป็นกรด-ด่างก็มีวิธีการมากมาย และอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถนำมาใช้ในการวัดค่าความเป็นกรดด่างได้ก็คือการใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยการทำโรงงานของเราจะศึกษามาตรฐานการวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง สำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ไวต่อโปรตอนโดย ทำการศึกษาขั้นตอนการสร้างมาตรฐานการวัดค่า pH และหาค่าความไม่แน่นอนในการวัดค่า pH ด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาด้วยวิธีของ GUM