ระบบหล่อเย็นแผงโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริพัฒน์ อินทนิจ, สรรพวัต​ จันทรคาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีนั้นเราจะต้องใช้ งบประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่สูญเสียไปกับค่าเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติ และมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายจะต้องสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับแหล่งพลังงานแบบ Non-Renewable Energy ซึ่งมีอย่างจำกัดก็ร่อยหลอลงไปทุกขณะ จึงเป็นที่มาของวิทยาการสมัยใหม่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยได้อาศัยสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ นำมาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพิ่มเติมจากแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่จะหมดไปในอนาคต เหตุที่ทำให้เราสนใจแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นที่หลายประการยกตัวอย่าง เช่น การมีปริมาณมหาศาล การไม่มีวันหมดไปจากโลก ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบสุริยะ และการไม่ทำให้เกิดมลภาวะ

โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการ ทางผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของ แผงโซล่าเซลล์ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น โดยทำการค้นคว้าจนพบว่า อุณหภูมิของแผงเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิมีผลต่อแรงดันไฟฟ้า เพราะเหตุนี้โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิสูงกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิต่ำ

เมื่อกลุ่มผู้ทำโครงงานได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบจ่ายน้ำเพื่อลดอุณหภูมิพื้นผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำเร็จก็พบว่าการใช้ไฟฟ้าของปั๊มน้ำนั้นกลายมาเป็นต้นทุนของการผลิตที่สูงกว่าปกติ กลุ่มผู้ทำโครงงานจึงสืบค้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลแบบฝังตัวจนพบว่าเราสามารถประดิษฐ์ระบบสมองกลแบบฝังตัวขึ้นมาควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำได้ตามเงื่อนไขของอุณหภูมิพื้นผิวได้ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟในการผลิตได้อีก ดังนั้นกลุ่มผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสมองกลแบบฝังตัวเพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำให้กับระบบหล่อเย็นด้วย