การหาสูตรของปริมาตรและพื้นที่ผิว พร้อมทั้งหาปริมาตรและพื้นที่ผิวข้างที่มากที่สุดของปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก พีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่าและกรวยแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อานุพงษ์ พันธ์เตี้ยวงศ์, กัญญาภัค หิริโอ, กัญญาพัชร์ หิริโอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุเทพ เทพปัน, หฤทัย เทพปัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขาณุวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรของปริมาตรและพื้นที่ผิว พร้อมทั้งหาปริมาตรและพื้นที่ผิวที่มากที่สุดของปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก พีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่าและกรวยแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย และสร้างแบบจำลองของปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก พีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่าและกรวยแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย โดยใช้โปรแกรม Geometer’s sketchpad (GSP)

จากการศึกษาพบว่า สามารถหาสูตรของปริมาตรและพื้นที่ผิว ของปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก พีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่าและกรวยแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วยได้ แล้วสามารถนำมาสร้างแบบจำลองของปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระบอก พีระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่าและกรวยแนบในทรงกลมรัศมี r หน่วย โดยใช้โปรแกรม Geometer’s sketchpad (GSP) ที่ทำให้สามารถหาปริมาตรและพื้นที่ผิวที่มากที่สุดของแต่ละทรงได้