แผ่นปิดเจลห้ามเลือดจากสารสกัดใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มกุฎมนตรี มหาพชราอรุณใหม่, ปัณณทัต เล้าสืบสกุล, ปวีณ หวังพิชญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันมีอุบัติเหตุซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเลือด ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับเลือด เช่น ฮีโมฟีเลีย อาจทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเลือดมากและอาจถึงขั้นเสียชีวิต คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแผ่นปิดเจลห้ามเลือดที่ช่วนทำให้เลือดแข็งตัวและหยุดไหลเร็วขึ้นจากสารสกัดใบสาบเสือ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.เพื่อสร้างแผ่นปิดเจลห้ามเลือดจากสารสกัดใบสาบเสือ

2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นปิดเจลห้ามเลือดจากสารสกัดใบสาบเสือ

โดยสารที่ต้องการสกัดจากใบสาบเสือคือฟลาโวนอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ไปกระตุ้นการแข็งตัวของเลือด

คณะผู้วิจัยหวังว่าแผ่นเจลปิดแผลที่สร้างขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น