การศึกษารอยเดินออยเลอร์และวงจรออยเลอร์จากการจำลองรูปแบบการเชื่อมต่อกันของสิ่งทอสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฌา สุภากุล, ณิชกานต์ คงคางาม, ศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้วิจัยจะออกแบบชิ้นงานสิ่งทอสามมิติด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่กำหนดขึ้นเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะทำการศึกษาเส้นทางการเดินของลวดที่ร้อยผ่านชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและคงรูปได้ดีขึ้นโดยนำความรู้เรื่องทฤษฎีกราฟของออยเลอร์มาใช้ประกอบการศึกษา ซึ่งจะเน้นเรื่องของรอยเดินออยเลอร์และวงจรออยเลอร์เป็นหลัก กำหนดให้ชิ้นงานแทนจุดบนกราฟ และให้ลวดเป็นเส้นทางการเดินบนกราฟ