กระดาษชะลอการเหี่ยวเฉาของผักผลไม้เสริมประสิทธิภาพด้วยTiO2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรวีย์ เรืองจันทร์, ณิชาภัทร พันธ์โภชน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุนาโนเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีอนุภาคเล็กมากระดับนาโนซึ่งปัจจุบันมีการให้ความสนใจเรื่องของวัสดุนาโนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยคุณประโยชน์ที่หลากหลายและ ได้มีการนำวัสดุนาโนมาประยุกต์ใช้ในด้านของการเกษตรมากขึ้นด้วย ซึ่งทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาที่ว่าผักและผลไม้มีความเหี่ยวเฉาเร็วในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นผลต่อผู้ค้าขาย ทางคณะผู้จัดทำขอเสนอโครงงานในหัวข้อ วัสดุยืดอายุผักผลไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกในการใช้เป็นห่อบรรจุภัณฑ์ทำสำหรับผักและผลไม้ โดยที่อาศัยหลักการดูดซับแก๊สเอทิลีนเนื่องจากมีผลให้ผลไม้มีการสุกงอมเพื่อใช้ในการชะลอการสุกทำให้ผักและผลไม้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น และได้มีทำการเสริมประสิทธิภาพของตัววัสดุดังกล่าวด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อเป็นการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อท้องเสีย โดยวัสดุดังกล่าวนั้นทำมากจากกระดาษที่ไม่ใช่แล้ว และนอกจากนั้นยังมีการนำมาพัฒนาต่อได้อีกเป็น ถุงกระดาษสำหรับบรรจุผักและผลไม้ เพื่อเป็นการทำให้ระลึกถึงการลดการใช้พลาสติก และการนำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้