การผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสเพื่อชะลอการเกิดเชื้อรา Aspergillus niger ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ ใบยา, ปฐมาวดี กันไชยคำ, นิรวิท​ธ์​ ชนะศิลป์​

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โพธิศักดิ์ โพธิเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสจากต้นกล้วย แป้งมันสำปะหลัง กลีเซอรอล และสารสกัดหยาบจากกระเทียม ข่า ขิงและพริกไทยดำ 2) เพื่อสกัดเซลลูโลสบริสุทธิ์จากต้นกล้วย และสกัดสารจากกระเทียม ข่า ขิงและพริกไทยดำ ด้วยวิธีการสกัดแบบหมัก (Maceration extraction) 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการชะลอการเกิดเชื้อรา Aspergillus niger ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสจากต้นกล้วย แป้งมันสำปะหลัง กลีเซอรอล และสารสกัดหยาบจากพืช 4 ชนิด คือ กระเทียม ข่า ขิงและพริกไทยดำ ที่ความเข้มข้นต่างกัน 4) เพื่อหาอัตราส่วนในการทำแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสจากต้นกล้วย แป้งมันสำปะหลัง และกลีเซอรอล 5) เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มชีวภาพจากเซลลูโลสจากต้นกล้วย แป้งมันสำปะหลัง กลีเซอรอล และสารสกัดหยาบจากพืช 4 ชนิด คือ กระเทียม ข่า ขิงและพริกไทยดำ ที่ความเข้มข้นต่างกัน