การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นดูดซับน้ำทิ้งจากเยื่อผักตบชวาและเยื่อหุ้มเปลือกเมล็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิตติยา สุธงษา, จุฑารัตน์ สุธงษา, ศุลีพร วงศ์คำโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์, ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้และยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมแผ่นดูดซับที่มีจุดประสงค์เพื่อลดมลพิษทางน้ำด้วยคุณสมบัติจากเยื่อจากวัสดุธรรมชาติซึ่งวัสดุธรรมชาติที่นำมาสกัดเป็นเยื่อ ได้แก่ ผัดตบชวา และเปลื่อกเมล็ดมะขาม โดยนำผักตกชวามาล้างทำความสะอาด แช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืน จากนั้นนำไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วนำเส้นใยที่แยกได้มาทำความสะอาด ต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 10 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 90 - 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดมะขามมาล้างด้วยน้ำให้สะอาด นำไปอบที่ตู้อบแห้งแบบภาคที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 ชั่วโมง แล้วนำมาต้มในน้ำที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ในอัตราส่วนเมล็ดมะขามต่อน้ำเท่ากับ 1 : 10 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามมาต้ม แช่เยื้อหุ้มเมล็ดมะขามในสารละลายละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วฟอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามด้วยไฮโดรเจนเปอร์ นำไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วปรับค่า pH ให้เป็นกลางด้วยกรดอะซิติก นำเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามไปอบให้แห้งและบด นำเยื่อผักตบชวาและเยื่อหุ้มเปลือกเมล็ดมะขามมาขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับโดยใช้อัตราส่วน เยื่อผักตบชวาต่อเยื่อหุ้มเมล็ดมะขามเป็น 5 อัตราส่วน แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพกับชุดทดสอบสารโลหะหนัก Hwavy metals kit เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพว่าอัตราส่วนใดสามารถดูดซับสารตกค้างในน้ำทิ้งได้ดีที่สุด