การศึกษาประสิทธิภาพหลอดดูดน้ำจากเส้นใยฟางข้าวเพื่อทดแทนการใช้หลอดดูดพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาวีร์ วงศ์ภักดี, ปริยาภรณ์ กันจ๊ะนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธีวรรณ ใจสันติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้แก่ฟางข้าวมาแปรรูปเป็นหลอดดูดฟางข้าวเพื่อทดแทนการใช้หลอดดูดพลาสติก