ชุดอุปกรณ์แยกคราบน้ำมันออกจากวัสดุดูดซับ และกรองคราบน้ำมันด้วยดินเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร ศรีแก้ว, รัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น, ทวีทรัพย์ สร้อยสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุจากธรรมชาติในการดูดซับและกรองคราบน้ำมัน เพื่อแก้ปัญหาคราบน้ำมันปนเปื้อนบนผิวน้ำในการทดลองครั้งนี้ใช้คราบน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิด ขนาด และปริมาณของวัสดุจากธรรมชาติในการดูดซับและการกรอง คราบน้ำมัน พบว่า เส้นใยผักตบชวาขนาดกลาง (0.30-0.50 mm) ปริมาณ 4.00 กรัม สามารถดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำทั้งสองชนิดได้ดีที่สุด ในปริมาตร 50 มิลลิลิตร ส่วนดินเหนียวขนาดอนุภาคเล็ก (0.10-0.20 mm) ปริมาณ 30 กรัม สามารถกรองคราบน้ำมันทั้งสองชนิดให้มีคุณสมบัติด้านสีดีขึ้น โดยสีดำเข้มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส ในปริมาตรคราบน้ำมัน 100 มิลลิลิตร ปริมาตรของน้ำมันที่กรองได้ สูงกว่า 50% ดังนั้นน้ำมันที่กรองได้สามารถนำกลับไปใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์หรือพัฒนาคุณสมบัติของน้ำมัน ที่กรองได้จนมีประสิทธิภาพสูงถึงขั้นนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นวิธี ที่ง่าย สามารถลดปริมาณคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ประหยัดเงินและเชื้อเพลิงมากกว่าครึ่งหนึ่ง