การใช้เเมลงชีปะขาวเป็นดัชนีชีวภาพเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของลำน้ำภาชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา, พิมพ์มาดา เหวรารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลกรานต์ อวยจินดา, สมฤทัย แก้วบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้เเมลงชีปะขาวเป็นดัชนีชีวภาพเพื่อประเมินคุณภาพน้ำของลำน้ำภาชี โดยเป็นการประยุกต์นำปัจจัยทางชีวภาพมาผนวกกับปัจจัยทางเคมีและกายภาพเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำ โดยลำน้ำภาชีถูกนำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างกว้างขวาง โดยการเข้าไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกันจากปริมาณการถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา เเละเปรียบเทียบคุณภาพเเหล่งน้ำบริเวณต่าง ๆ ในลำน้ำภาชี และศึกษาความหลากหลายของเเมลงชีปะขาวในแต่ละบริเวณเเม่น้ำภาชีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้แมลงชีปะขาวสำหรับเป็นดัชนีชีวภาพ และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายของแมลงชีปะขาวในลำน้ำภาชี ซึ่งอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเเหล่งน้ำอื่น ๆ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอนุรักษ์ลำน้ำ และเป็นแนวทางสำหรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป