การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เสริมธาตุเหล็กจากข้าวเหนียวดำลืมผัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกลักษณ์ รัตนะธำรงพรรณ, พิชาภรณ์ เจนกุลนิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัส ชลิดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เสริมธาตุเหล็กจากน้ำข้าวเหนียวดำลืมผัว โดยวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณธาตุเหล็กจากน้ำข้าวเหนียวดำลืมผัวที่ความเข้มข้น 4 ระดับ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินทางประสาทสัมผัสจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหากัมมี่เยลลี่สูตรที่มีปริมาณธาตุเหล็กเหมาะสมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค